HEB JE EEN KLACHT?

Voor wie?

De medewerkers van Stichting Effect doen hun uiterste best om de begeleiding te bieden die bij je past. Toch is het mogelijk dat je over bepaalde zaken niet tevreden bent. In dat geval kun je een klacht indienen. De klachtenregeling is ingericht volgens de toepasselijke wet- en regelgeving. Voordat je een klacht indient kun je jouw ontevredenheid uitspreken richting de betrokken medewerker. Het kan zijn dat je samen niet tot een oplossing komt. Neem dan contact op met de Klachtenfunctionaris van Stichting Effect via het e-mailadres klachten@stichting-effect.nl.

Kosten
Voor de klachtenprocedure ben je geen kosten verschuldigd.

Klachtenfunctionaris
Stichting Effect heeft klachtenfunctionarissen. Een klachtenfunctionaris kan je op jouw verzoek van advies ondersteunen met betrekking tot de indiening van een klacht, bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing voor de klacht te komen. Het verdient aanbeveling om de klachtenfunctionaris eerst te benaderen voordat je de stap neemt naar de klachtencommissie. De klachtenfunctionaris is een vertrouwenspersoon voor de cliënt.

Geheimhoudingsplicht
Er geldt geheimhoudingsplicht voor betrokkenen bij de klachtenprocedure. De betrokken medewerkers mogen alleen gegevens aan anderen geven als de cliënt hiermee instemt.

Wie kan een klacht indienen?
Bij een jeugdige (een minderjarige en iemand van 18-23 jaar met verlengde jeugdhulp)
Een klacht kan door of namens verschillende mensen worden ingediend: de jeugdige, ouder, ouder zonder gezag, voogd, degene die anders dan als ouder samen met de ouder het gezag over de jeugdige uitoefent of de pleegouder. Ook nabestaanden van een van bovenstaande partijen kunnen een klacht indienen.

Bij een volwassene (Wmo)
Een klacht kun je zelf indienen. Daarnaast kun je iemand machtigen om namens jou een klacht in te dienen. Denk hierbij aan je partner, een familielid of een naaste. Ook nabestaanden van een cliënt kunnen een klacht indienen.

Bij een volwassene (Wlz)
Cliënten met een Wlz indicatie zijn bij ons in zorg in onderaannemerschap van de Coöperatie Dichtbij. Klachten kun je indienen via de Coöperatie Dichtbij.

Hoe dient u een klacht in bij de klachtencommissie?
We raden je aan jouw klacht eerst te bespreken met de klachtenfunctionaris. Deze kan samen met jou op zoek gaan naar een passende oplossing. Als dit onvoldoende is, kun je jouw klacht bij de klachtencommissie indienen. Deze bestaat uit drie leden. De voorzitter is onafhankelijk (niet werkzaam bij Stichting Effect). Binnen zes weken moeten zij over jouw klacht beslissen. Deze termijn kan met vier weken verlengd worden. De klachtencommissie verklaart de klacht gegrond of ongegrond en geeft vervolgens een advies aan de directie.

Bekijk hier het Klachtenreglement

Informatie bij het voorleggen van een klacht

Voor de klachtenfunctionaris en de klachtencommissie geldt dat u in uw brief of e-mail vermeldt:

  • uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres en geboortedatum;
  • over wie of wat u een klacht heeft;
  • een korte en duidelijke omschrijving van de gebeurtenis of beslissing waarover u een klacht heeft;
  • wat uw bezwaren zijn tegen die gebeurtenis/beslissing.

U ontvangt binnen maximaal twee weken een ontvangstbevestiging van de klacht.

Adressen

Klachtenfunctionaris Stichting Effect

    Klachtencommissie Effect