Hulp voor volwassenen

Wij bieden hulp bij verschillende leefgebieden. Daarvoor zetten we ambulante begeleiding in. Ambulant betekent dat de begeleiding bij de cliënt thuis plaatsvindt. Denk bijvoorbeeld aan opvoedondersteuning of het structureren en organiseren van je dagindeling. De begeleiding wordt afgestemd op de wensen, behoeften en mogelijkheden van de cliënt. Onze ambulant begeleiders zijn gespecialiseerd in het bieden van begeleiding aan mensen met klachten die voortkomen uit een psychiatrische stoornis. We blijven onderzoeken welke vorm van hulpverlening het meest passend is voor de cliënt. Soms zoeken we daarvoor de samenwerking met andere organisaties, zoals een GGZ instelling of het voorliggend veld.

Sociaal netwerk

Een sociaal netwerk kan een belangrijke rol spelen bij hoe de cliënt het (dagelijks) leven ervaart. We kunnen ondersteunen bij het aanleren van sociale vaardigheden, het verbeteren van contact met mensen of bij het vergroten van het sociaal netwerk. Het betrekken van het sociaal netwerk bij ambulante begeleiding kan bijdragen aan het versterken van de eigen regie en het vergroten zelfredzaamheid van de cliënt.

Praktische zaken

Soms kan het lastig zijn voor een cliënt om praktische zaken op orde te houden. Het kan daarbij gaan om het maken van een passende dag- en weekplanning, het overzicht houden in de administratie, het onderhouden van contact met instanties, et cetera. We ondersteunen de cliënt om dit soort zaken weer op orde te krijgen en houden.

Psychische gezondheid

Onze ambulant begeleiders zijn gespecialiseerd in het bieden van begeleiding aan mensen met klachten die voortkomen uit een psychiatrische stoornis. Denk daarbij aan ASS, ADHD, depressie, persoonlijkheidsstoornissen, et cetera. We onderzoeken met de cliënt wat diens wensen, behoeften en mogelijkheden zijn. Wanneer de cliënt in behandeling is bij een GGZ instelling zoeken wij daarmee de samenwerking op. We ondersteunen de cliënt om nieuwe vaardigheden te oefenen en toe te passen in het (dagelijks) leven. Onze ervaring leert dat dit een sneller en duurzamer resultaat geeft.

Kind en gezin

Draagt de cliënt de zorg en verantwoordelijkheid voor één of meerdere kinderen? Dan bekijken we samen of de cliënt hulpvragen heeft die voortkomen uit het gezinsleven. Het is afhankelijk van de gezinssituatie en de hulpvraag hoe we onze begeleiding inzetten. Hieruit kan blijken dat er ondersteuning nodig is vanuit Kind en Jeugd. Die begeleiding richt zich meer op (het opvoeden van) het kind. Meer informatie vindt je op de pagina van Kind en Jeugd.

Daginvulling

We ondersteunen de cliënt bij het organiseren van een daginvulling. Denk daarbij aan school, (vrijwilligers)werk of dagbesteding. We kijken samen waar de cliënt goed in is, waar de cliënt zich in wil ontwikkelen, wat de cliënt wil bereiken en wat nodig is om dat te realiseren. Hiervoor zoeken wij de samenwerking op met eventuele betrokken partijen, zoals scholen, jobcoaches en dagbestedingsplekken.

Vrije tijdsbesteding

Het kan lastig zijn om vrije tijd in te plannen en in te vullen. We kunnen daarbij ondersteunen door samen te onderzoeken van welke activiteiten de cliënt gelukkig wordt en hoe de cliënt daar ruimte voor kan maken in diens planning.

Financiën

Het is belangrijk om rond te kunnen komen. Hierbij speelt balans tussen inkomsten en uitgaven een rol. We ondersteunen de cliënt hierin door mogelijkheden te onderzoeken om aan inkomen te komen en een goede verdeling te maken tussen inkomsten en uitgaven. Indien wenselijk of nodig verwijzen we de cliënt naar een instantie die gespecialiseerd is in financiële hulp.

Huisvesting

Een fijne en veilige woonplek is een basisbehoefte. We kunnen de cliënt ondersteunen om dit te realiseren. Dat doen we door met de cliënt te onderzoeken waar diens wensen liggen en welke mogelijkheden er zijn. Hierin kan ondersteuning geboden worden bij contact met bijvoorbeeld een woningbouwcorporatie.

Lichamelijke gezondheid

Als een cliënt lichamelijke klachten heeft, kunnen we ondersteunen bij de manier waarop de cliënt hiermee om kan gaan in het (dagelijks) leven. Eventueel kan er samenwerking gezocht worden met betrokken medici. We kunnen bijvoorbeeld ondersteunen bij het inplannen van meegegeven oefeningen.

Middelengebruik

Als de cliënt te maken heeft met middelengebruik kan dit invloed hebben op het (dagelijks) leven. Wij onderzoeken hoeveel impact dit heeft en ondersteunen eventueel naar een gespecialiseerde instantie op het gebied van verslavingen. Indien een verslaving op de voorgrond staat, is behandeling voorliggend. Als er behandeling betrokken is op dit gebied, kunnen we wel begeleiding bieden op andere leefgebieden mits de verslaving dit niet in de weg staat.

Zingeving

Zingeving gaat over wat voor jou belangrijk is in het (dagelijks) leven. Denk daarbij aan regie over je eigen leven, sociale contacten, het ontdekken van talenten, toekomstperspectief, maar ook aan het omgaan met klachten die voortkomen uit bijvoorbeeld een psychiatrische stoornis. We onderzoeken samen met jou waar je gelukkig van wordt en waarvoor je elke dag je bed uitkomt. Hierbij zetten we onderdelen in vanuit de positieve gezondheid.

Veiligheid

We bespreken met de cliënt welke veiligheidsrisico’s spelen in diens leven en omgeving. Dat kan gaan over suïcidegedachten of -neigingen, huiselijk geweld, agressie problemen, conflicthantering, et cetera. We kijken samen met de cliënt hoe de veiligheid gewaarborgd kan worden, zoals hoe om te gaan met de veiligheidsrisico’s. Soms zoeken we daarvoor de samenwerking met andere organisaties die hierin gespecialiseerd zijn. Indien nodig hanteren we de meldcode die sinds 2019 verplicht is.

Meldcode

Vanaf januari 2019 moeten organisaties met de verbeterde Meldcode en het afwegingskader werken. De verbeterde Meldcode is tot stand gekomen om situaties van onveiligheid beter en eerder in beeld te krijgen. De meldcode is een stappenplan waarin wordt aangegeven hoe een professional, behoort om te gaan met het signaleren en melden van Huiselijk Geweld en KinderMishandeling ter ondersteuning van zijn/haar besluit om wel/niet te melden.

De meldcode beschrijft in 5 stappen wat professionals moeten doen bij vermoedens van geweld of mishandeling:

  • Breng signalen in kaart
  • Overleg met een deskundige collega of Veilig Thuis.
  • Gesprek met betrokkenen.
  • Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. Bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen.
  • Beslissen: hulp organiseren of melden bij Veilig Thuis.

Ga voor meer informatie over Veilig Thuis naar: